EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA

Aktualności - Rok 2017/2018

Załączniki:

>>List Ministra Edukacji Narodowej

   

Klauzula informacyjna -przesłanka przepis prawa PPP

RODO - RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Węgorzewie
(ul. Generała Józefa Bema 16A, 11-600 Węgorzewo, tel.: 87 427 25 03).

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

   

Spotkanie Warmińsko-Mazurskiego Wicekuratora Oświaty z Zespołem ds. edukacji włączającej

Aktualności - Rok 2017/2018

Zespół ds. edukacji włączającej, w skład którego wchodzą dyrektorzy poradni psychologiczno-pedagogicznych, spotkał się 23 maja br. z Warmińsko-Mazurskim Wicekuratorem Oświaty Wojciechem Cybulskim w celu podsumowania podejmowanych działań, dotyczących wdrażania edukacji włączającej. Dyrektorzy podzielili się swoimi doświadczeniami oraz przedstawili sposoby wspierania szkół i placówek w zakresie edukacji włączającej. Podkreślili, że nowa forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej spotkała się z dużym zainteresowaniem i aprobatą ze strony rodziców i nauczycieli. Podczas spotkania dyrektorzy wypracowali wnioski i rekomendacje do pracy na kolejny rok szkolny. Wicekurator wyraził uznanie dla tak sprawnej i skutecznej pracy specjalistów w szkołach, bo to oznacza, że edukacja włączająca – zgodnie z założeniami reformy oświaty – jest efektywnie wprowadzana w placówkach województwa warmińsko-mazurskiego. Podziękował także pracownikom poradni za ich pracę i zaangażowanie oraz zaprosił do współpracy w przyszłym roku szkolnym.

Źródło: www.ko.olsztyn.pl

 

 


   

Informacja - wskazanie PPP w Węgorzewie do rozszerzonego orzecznictwa

Aktualności - Rok 2017/2018

Warmińsko -  Mazurski Kurator Oświaty Zarządzeniem nr 20/2018 z dnia 26 marca 2018 r. wskazał Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Węgorzewie, jako poradnię, w której będą działały zespoły wydające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, dla dzieci i uczniów niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.


   

Strona 4 z 25