Zajęcia specjalistyczne

Aktualności - Rok 2015/2016

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W WĘGORZEWIE

przyjmuje zgłoszenia na

ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE*:

  • LOGOPEDYCZNE
  • KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE
  • SOCJOTERAPEUTYCZNE

do dnia 11 września 2015 r.

Rodzice, którzy chcą zgłosić dziecko na zajęcia, mogą zrobić to osobiście w sekretariacie Poradni lub pobrać druk ze strony (pobierz druk). O zakwalifikowaniu na zajęcia rodzice/opiekunowie zostaną poinformowani telefonicznie.

Z poważaniem

Jolanta Rodzewicz

Dyrektor PP-P

w Węgorzewie

*udział w zajęciach jest nieodpłatny.

   

Dyplom Laureata OTK 2015 dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Węgorzewie

Doradztwo zawodowe - Doradztwo zawodowe

   

Węgorzewska Kuźnia Talentów - Piotr Bułakowski

Doradztwo zawodowe - Węgorzewska Kuźnia Talentów

W ramach Węgorzewskiej Kuźni Talentów 30 kwietnia 2015 r. w Liceum Ogólnokształcącym w Węgorzewie odbyło się spotkanie z absolwentem tej szkoły - Panem Piotrem Bułakowskim, reporterem radia RMF FM w Olsztynie, Absolwentem Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Doświadczenie dziennikarskie Piotr zbierał m.in. w Radiu UWM FM, gdzie współpracował z redakcją muzyczną, prowadził pasma poranne i popołudniowe, był również wydawcą redakcji publicystyczno-informacyjnej i autorem kilku audycji autorskich m.in. Rockowej Piekarni i Szpuli - audycji filmowej. W Gazecie Olsztyńskiej pracował jako wydawca serwisów internetowych, współtworzył również portal muzyczny Gramy to.

Mimo przeprowadzki do Olsztyna, nadal związany z rodzinnym Węgorzewem, gdzie od kilku lat współtworzy największy w tej części Polski festiwal rockowy. Juror m.in. na festiwalach Unique Rock Festival w Morągu, Kierunku Olsztyn, Seven Festival i Fest Muzie.

 

Przejdź do galerii

   

Dojrzałość szkolna dzieci sześcioletnich

Aktualności - Rok 2014/2015

W roku szkolnym 2015/2016 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci:

  • 1. urodzone w okresie od 1 lipca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., które nie rozpoczęły spełniania obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2014/2015,
  • 2. urodzone w 2009 r.

Oznacza to, że 1 września 2015 r. obowiązek szkolny obejmie dzieci 7-letnie urodzone w okresie lipiec-grudzień 2008 r. oraz wszystkie dzieci 6-letnie z rocznika 2009.

Zgodnie z art.16 ust.3 ustawy o systemie oświaty, w przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego przez dziecko nieposiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok.

W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być więc odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat.

W przypadku dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim nie mają zastosowania przepisy dotyczące odroczenia obowiązku szkolnego, gdyż udział dziecka w zajęciach rewalidacyjno - wychowawczych jest zarówno formą spełniania rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, jak i obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki.

Decyzja w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego jest podejmowana przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej (art.16 ust.4 ustawy o systemie oświaty).

OPINIĘ w sprawie odroczenia spełniania obowiązku szkolnego przez dziecko wydaje publiczna lub niepubliczna poradnia psychologiczno - pedagogiczna wyłącznie na wniosek rodziców/prawnych opiekunów. (więcej)

   

Strona 8 z 19