Dojrzałość szkolna dzieci sześcioletnich

Aktualności - Rok 2014/2015

W roku szkolnym 2015/2016 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci:

  • 1. urodzone w okresie od 1 lipca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., które nie rozpoczęły spełniania obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2014/2015,
  • 2. urodzone w 2009 r.

Oznacza to, że 1 września 2015 r. obowiązek szkolny obejmie dzieci 7-letnie urodzone w okresie lipiec-grudzień 2008 r. oraz wszystkie dzieci 6-letnie z rocznika 2009.

Zgodnie z art.16 ust.3 ustawy o systemie oświaty, w przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego przez dziecko nieposiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok.

W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być więc odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat.

W przypadku dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim nie mają zastosowania przepisy dotyczące odroczenia obowiązku szkolnego, gdyż udział dziecka w zajęciach rewalidacyjno - wychowawczych jest zarówno formą spełniania rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, jak i obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki.

Decyzja w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego jest podejmowana przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej (art.16 ust.4 ustawy o systemie oświaty).

OPINIĘ w sprawie odroczenia spełniania obowiązku szkolnego przez dziecko wydaje publiczna lub niepubliczna poradnia psychologiczno - pedagogiczna wyłącznie na wniosek rodziców/prawnych opiekunów. (więcej)

   

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Aktualności - Rok 2014/2015

Przekazujemy do Państwa dyspozycji wersję elektroniczną ulotki opracowanej w Wydziale Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych ORE we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Ministerstwem Zdrowia. Treść ulotki dotyczy możliwości wsparcia małego dziecka z niepełnosprawnością w jednostkach systemu oświaty (WWRD) oraz podmiotach leczniczych. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami o wczesnym wspomaganiu rozwoju małego dziecka w placówkach oświatowych, w których istnieje możliwość powoływania zespołów WWRD.

 

>>Ulotka do pobrania<<

   

WYNIKI OTK 2014 !

Aktualności - Rok 2014/2015

Zespół doradców zawodowych Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Węgorzewie: Marta Hruszka i Marta Sauter wraz ze wszystkimi Partnerami (CWKS "Vęgoria, Urząd Pracy w Węgorzewie, ZSZ w Węgorzewie, ZSO w Węgorzewie, Gimnazjum w Więckach, Gimnazjum przy SOSW w Węgorzewie, Gimnazjum w Węgorzewie, Gimnazjum w ZS w Pozezdrzu  oraz Gimnazjum w ZS w Radziejach) zostali nagrodzeni  - są Laureatami – zwycięzcami  OTK 2014!

Zarząd SDSiZ musiał  przyjąć jakieś kryteria - zatem zwrócono uwagę na:

 

  1. pomysłowość – innowacyjność działań,
  2. wielość i wielowymiarowość działań,
  3. informacje o partnerstwie,
  4. zasięg (informacja o liczbie osób, odbiorze społecznym zrealizowanych przedsięwzięć itp.)
  5. treść raportu.

 

Lista wymienia tylko Liderów, którzy zgłaszali partnerstwa. Kolejność na liście jest alfabetyczna.

Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy-a Partnerom dziękujemy.


http://www.sdsiz.pl/aktualnosci/33,Wyniki_OTK_2014_.html

   

Ogólnopolski Tydzień Kariery

Aktualności - Rok 2014/2015

Ogólnopolski Tydzień Kariery to coroczne działanie inicjowane przez Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej mające na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego - wspierania edukacji, zawodu, pracy i kariery.

W tym roku działaniami związanymi z OTK udało nam się objąć około 430 osób. Naszymi partnerami w byli: Zespół Szkół w Radziejach, Zespół Szkół w Pozezdrzu, Gimnazjum J.A. Helwinga w Węgorzewie, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Węgorzewie, Zespół Szkół Zawodowych w Węgorzewie, Powiatowy Urząd Pracy w Węgorzewie, Klub Sportowy CWKS „Vęgoria”.

W ramach Węgorzewskiej Kuźni Talentów udało się nam zorganizować w 4 szkołach ( Zespół Szkół w Radziejach, Zespół Szkół w Pozezdrzu, Liceum Ogólnokształcące w Węgorzewie oraz Gimnazjum J.A. Helwinga w Węgorzewie ) spotkania z panią Katarzyną Milinkiewicz, która przedstawiła uczniom swoją ścieżkę kariery zawodowej. Zaraz po zajęciach teoretycznych rozpoczęły się zajęcia praktyczne. Pani Kasia wraz Panią Martą Sauter porwały młodzież do tańca. Obie panie są licencjonowanymi instruktorami ZUMBY i w ten niecodzienny sposób mówiąc i tańcząc opowiedziały uczniom jak łączyć życie zawodowe z pasją. Zajęcia spotkały się z wielkim entuzjazmem. Wszyscy byli bardzo zaangażowani i dobrze się bawili.

Szczegółowe informacje dotyczące OTK znajdziesz w zakładce DORADZTWO ZAWODOWE.

   

Strona 9 z 19