Konkurs "Mamo, Tato, tak Cię widzę"

Aktualności - Rok 2012/2013

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Węgorzewie

ogłasza

KONKURS

„Mamo, Tato, tak Cię widzę! ”

 

REGULAMIN

Postanowienia ogólne

Konkurs „Mamo, tato, tak Cię widzę!”, jest konkursem organizowanym przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Węgorzewie.

Cele konkursu

Celem konkursu jest:

 • Rozbudzenie zainteresowania dzieci i uczniów różnorodnością zawodów oraz możliwościami wyboru ścieżki kariery zawodowej.
 • Rozwijanie zainteresowań dzieci i uczniów.
 • Ukazanie roli zainteresowań w samopoznaniu oraz możliwości wykorzystania zainteresowań i pasji w planowaniu ścieżki kariery.
 • Popularyzacja wiedzy z zakresu problematyki planowania kariery.

 

Zadaniem uczestników konkursu jest wcielenie się w rolę pracującego rodzica
i uwiecznienie tego na fotografii. Mile widziane będą również rodzinne zdjęcia oddające charakter pracy zawodowej mamy bądź taty.

Adresaci

Konkurs organizowany jest dla dzieci i uczniów z terenu Powiatu Węgorzewskiego, w czterech kategoriach wiekowych:

 • Dzieci w wieku przedszkolnym.
 • Uczniowie szkół podstawowych.
 • Uczniowie gimnazjum.
 • Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

W każdej kategorii wiekowej zostanie wyłoniony jeden zwycięzca.

Warunki uczestnictwa

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest zgłoszenie się w/w adresatów do udziału w konkursie w terminie do 23 listopada 2012 r. poprzez:

 1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.poradniawegorzewo.pl lub odebranie go w siedzibie poradni (ul. Gen.J. Bema 16 A, 11-600 Węgorzewo – budynek Urzędu Pracy).
 2. Dostarczenie zdjęcia w formacie 210x297 mm (format A4) lub wydruku na papierze fotograficznym (format A4) wraz z formularzem zgody opiekuna ustawowego do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Węgorzewie  w zamkniętej kopercie z dopiskiem (Konkurs „Mamo, Tato, tak cię widzę") Istotne informacje:
 3. Uczestnicy konkursu mogą dostarczyć tylko jedno zdjęcie.
 4. Każde zdjęcie musi zawierać metryczkę z danymi uczestnika ( imię i nazwisko, nazwa przedszkola/szkoły, klasa/grupa przedszkolna).
 5. Metryczka powinna być umieszczona z przodu zdjęcia w jego prawym dolnym rogu. Dane ucznia powinny być napisane na komputerze, czcionką Ariel, wielkość 12.
 6. Wszystkie zdjęcia oceni komisja konkursowa, w skład której wejdą: pracownicy poradni oraz fotograf.

Ocena zgłoszeń

 1. Oceny zdjęć dokona Komisja Konkursowa.
 2. W trakcie oceny zdjęć brane będą pod uwagę w szczególności:
 • zgodność z tematem
 • estetyka pracy
 • pomysłowość
 • oryginalność
 • kreatywność

Postanowienia końcowe

 1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 30.11.2012 r. na stronie internetowej poradni www.poradniawegorzewo.pl.
 2. Laureatom najciekawszych zdjęć w 4 kategoriach wiekowych ufundowana zostanie profesjonalna sesja zdjęciowa.
 3. Ponadto wszystkie nadesłane zdjęcia będą umieszczone na stronie poradni www.poradniawegorzewo.pl oraz  wywieszone na wystawie zorganizowanej w siedzibie poradni.
 4. Laureatom konkursu zostaną wręczone karnety na sesję zdjęciową ufundowaną przez fotografa dnia 7.12.2012 r. o godzinie 15.00
 5. Zdjęcia nadesłane na konkurs nie będą zwracane uczestnikom.
 6. Zdjęcia konkursowe przechodzą na własność Organizatora.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji zdjęć w mediach.

 

Zapraszamy do udziału w konkursie

 

mgr Jolanta Rodzewicz

Dyrektor

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

w Węgorzewie

Załączniki:

1. Regulamin konkursu  Mamo, Tato, tak Cię widzę

2. Zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka

3. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Mamo, Tato, tak Cie widzę

   

Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej

Aktualności - Rok 2012/2013

Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej, przygotowane przez Zespół Szkół Zawodowych, odbyły się 12 października w sali Liceum Ogólnokształcącego.

Były przemówienia, podziękowania i nagrody.

Za wkład wniesiony w rozwój Edukacji w Powiecie Węgorzewskim i efektywne zarządzanie placówką Nagrody Starosty oraz serdeczne gratulacje i życzenia dalszych osiągnięć zawodowych otrzymali: Jolanta Rodzewicz – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Andrzej Raczkowski – Dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Waldemar Czapski – Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących,Ireneusz Szepietowski – Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych.

Za szczególne osiągnięcia i wkład w rozwój Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Węgorzewie Nagrody Dyrektora otrzymały:

 • Pani Inga Sztabińska - oligofrenopedagog, socjoterapeuta
 • Pani Marta Sauter - pedagog, specjalista terapii pedagogicznej, doradca zawodowy
 • Pani Marta Hruszka - pedagog, doradca zawodowy
 • Pani Monika Waśniewska - neurologopeda
 • Pani Mirosława Zubkowicz - psycholog
 • Pani Agnieszka Korzeniecka - psycholog, specjalista terapii pedagogicznej
 • Pani Alicja Andrukiewicz - starszy referent

Tradycyjnie w Dniu Edukacji nauczyciele, którzy uzyskali stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego składali uroczyste ślubowanie. Akt mianowania z rąk Wicestarosty otrzymali: Marta Sauter, Inga Sztabińska, Barbara Malanda oraz Ihor Tsymbal. Gratulacje od Wicestarosty otrzymała również Dyrektor Jolanta Rodzewicz, która uzyskała awans na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Młodzież z Zespołu Szkół Zawodowych przygotowała również część artystyczną: montaż słowno-muzyczny i występy szkolnego kabaretu.

>>Przejdź do galerii<<

   

Strona 22 z 22