Statut

Rozdział I

POSTANOWIENIA  WSTĘPNE

§ 1

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Węgorzewie zwana dalej „Poradnią” jest placówką publiczną, która działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 7 września1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późniejszymi  zmianami)
 2. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r – Karta Nauczyciela (Dz. U. nr 56 z 1997r poz. 357 z późniejszymi zmianami)
 3. Rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz. U. Nr 223, poz. 1869 z późniejszymi zmianami)
 4. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 1 września 2014r. poz.1157)
 5. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r.w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z dnia 30 września 2008 r. Nr 173, poz. 1072)
 6. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U z dn. 7 maja  2013, poz.532)
 7. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych,
  w  tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013 poz. 199)
 8. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późniejszymi zmianami)
 9. Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013r.
  w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. (Dz. U. z 2013r. poz. 1257)
 10. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. 2009 Nr 168 poz. 1324 ze zm.)

 

§ 2

1. Organem prowadzącym Poradnię jest  Powiat Węgorzewski.

2. Nadzór pedagogiczny nad Poradnią sprawuje Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie.

§ 3

1.  Terenem działania Poradni jest Powiat Węgorzewski.

2. Siedziba Poradni mieści się przy ul. Gen. J. Bema 16 A w Węgorzewie.

§ 4

 

Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.

§ 5

Poradnia działa w ciągu całego roku jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne.

§ 6

 

Dzienny czas pracy Poradni ustala dyrektor placówki, biorąc pod uwagę przede wszystkim zasadę dostępności do pomocy psychologiczno-pedagogicznej oferowanej środowisku przez placówkę za zgodą Rady Powiatu w Węgorzewie.

 

Rozdział II

ZADANIA  PORADNI

§ 7

Publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym publiczne poradnie specjalistyczne, zwane dalej „poradniami”, udzielają dzieciom, od momentu urodzenia,
i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, udzielają rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspomagają przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

§ 8

 

1. Do zadań poradni należy w szczególności:

1) Diagnozowanie dzieci i młodzieży. Diagnozowanie dzieci i młodzieży jest prowadzone w szczególności w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz wskazania sposobu rozwiązania tego problemu.

Efektem diagnozowania dzieci i młodzieży jest w szczególności:

 • wydanie opinii;
 • wydanie orzeczenia o potrzebie: kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, indywidualnego obowiązkowego
 • rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dzieci
  i młodzieży;
 • objęcie dzieci i młodzieży albo dzieci i młodzieży oraz rodziców bezpośrednią pomocą psychologiczno-pedagogiczną;
 • wspomaganie nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami.

 

2) Udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana bezpośrednio dzieciom i młodzieży oraz rodzicom polega w szczególności na:

 • prowadzeniu terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin;
 • udzielaniu wsparcia dzieciom i młodzieży wymagającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej lub pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
 • udzielaniu pomocy rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży oraz w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych.

Pomoc, o której mowa w pkt. 2, jest udzielana w szczególności w formie:

 • indywidualnych lub grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży;
 • terapii rodziny;
 • grup wsparcia;
 • prowadzenia mediacji;
 • interwencji kryzysowej;
 • warsztatów;
 • porad i konsultacji;
 • wykładów i prelekcji;
 • działalności informacyjno-szkoleniowej.

 

3) Realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą
i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli
w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych poprzez:

a) udzielanie nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom, pomocy w:

 • rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, w tym w rozpoznawaniu ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I–III szkoły podstawowej,
  • planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego,
  • rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień uczniów;

b) współpracy z przedszkolami, szkołami i placówkami w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;

c) współpracy, na pisemny wniosek dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki lub rodzica dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego, w określeniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego;

d) udzielaniu nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom, pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;

e) podejmowaniu działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci
i młodzieży;

f) prowadzeniu edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci
i młodzieży, rodziców i nauczycieli;

g) udzielaniu, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami pedagogicznymi, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom,

Zadania, o których mowa w pkt.3, są realizowane w szczególności w formie:

 • porad i konsultacji;
 • udziału w spotkaniach odpowiednio nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów,
 • udziału w zebraniach rad pedagogicznych;
 • warsztatów;
 • grup wsparcia;
 • wykładów i prelekcji;
 • prowadzenia mediacji;
 • interwencji kryzysowej;
 • działalności informacyjno-szkoleniowej;

h) organizowania i prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy, w szczególności poprzez wymianę doświadczeń

4) organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek
w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek, polega na zaplanowaniu
i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości pracy przedszkola, szkoły lub placówki w zakresie:

a) wynikającym z kierunków realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa, ustalanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy, oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty;

b) wymagań stawianych wobec przedszkoli, szkół i placówek, których wypełnianie jest badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 35 ust. 6 ustawy;

c) realizacji podstaw programowych;

d) rozpoznawania potrzeb dzieci i młodzieży oraz indywidualizacji procesu nauczania
i wychowania;

e) analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników sprawdzianu
i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy;

f) potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analizy wyników i wniosków,

g) innych potrzeb wskazanych przez przedszkole, szkołę lub placówkę.

Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek obejmuje:

a) pomoc w diagnozowaniu potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki;

b) ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki;

c) zaplanowanie form wspomagania i ich realizację;

d) wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania.

 

§ 9

 

Zadania Poradni realizowane są na terenie placówki oraz w środowisku dzieci
i młodzieży.

§ 10

 1. Poradnia wydaje opinie adekwatnie do rozpatrywanego problemu.
 2. 2. Poradnia wydaje opinię na pisemny wniosek rodziców albo pełnoletniej osoby, której dotyczy opinia.
 3. Opinię o specyficznych trudnościach w uczeniu się wydaje się uczniowi nie później niż do końca drugiego etapu edukacyjnego.
 4. W wyjątkowych wypadkach opinię o specyficznych trudnościach w uczeniu się można wydać uczniowi gimnazjum lub szkoły ponad gimnazjalnej na wniosek:
 5. a. nauczyciela lub specjalisty, wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzącego zajęcia z uczniem w szkole i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia lub
 6. rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia.
 7. 5. Poradnia wydaje opinię na pisemny wniosek rodzica dziecka albo pełnoletniego ucznia, którego dotyczy opinia, w terminie nie dłuższym niż 30 dni, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w terminie nie dłuższym niż 60 dni, od dnia złożenia wniosku. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie.
 8. Osoba składająca wniosek, o której mowa w pkt. 2, może dołączyć do wniosku posiadaną dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wyniki obserwacji
  i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich, a w przypadku dziecka uczęszczającego do przedszkola, szkoły lub placówki albo pełnoletniego ucznia uczęszczającego do szkoły lub placówki – także opinię nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce.
 9. Jeżeli w celu wydania opinii jest niezbędne przeprowadzenie badań lekarskich, na wniosek poradni rodzic dziecka przedstawia zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka, a pełnoletni uczeń – zaświadczenie lekarskie o swoim stanie zdrowia, zawierające informacje niezbędne do wydania opinii.
 10. Jeżeli ze względu na konieczność przedstawienia zaświadczenia, o którym mowa w ust. 7, nie jest możliwe wydanie przez poradnię opinii w terminie określonym w ust. 1, opinię wydaje się w ciągu 7 dni od dnia przedstawienia zaświadczenia.
 11. W celu uzyskania informacji o problemach dydaktycznych i wychowawczych dziecka albo pełnoletniego ucznia poradnia może zwrócić się do dyrektora odpowiednio przedszkola, szkoły lub placówki, do której dziecko albo pełnoletni uczeń uczęszcza, o wydanie opinii nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów, o których mowa w ust. 6, informując o tym osobę składającą wniosek.

Opinia poradni zawiera:

a. oznaczenie poradni;

b. numer opinii;

c. datę wydania opinii;

d. podstawę prawną wydania opinii;

e. imię i nazwisko dziecka albo pełnoletniego ucznia, którego dotyczy opinia, jego numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość, datę i miejsce jego urodzenia oraz miejsce zamieszkania, nazwę i adres odpowiednio przedszkola, szkoły lub placówki oraz oznaczenie odpowiednio oddziału przedszkolnego w przedszkolu, oddziału w szkole lub grupy wychowawczej w placówce, do której dziecko albo pełnoletni uczeń uczęszcza;

f. określenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka albo pełnoletniego ucznia oraz opis mechanizmów wyjaśniających funkcjonowanie dziecka albo pełnoletniego ucznia, w odniesieniu do problemu zgłaszanego we wniosku o wydanie opinii;

g. stanowisko w sprawie, której dotyczy opinia, oraz szczegółowe jego uzasadnienie;

h.  wskazania dla nauczycieli dotyczące pracy z dzieckiem albo pełnoletnim uczniem;

i.  wskazania dla rodziców dotyczące pracy z dzieckiem albo wskazania dla pełnoletniego ucznia, które powinien stosować w celu rozwiązania zgłaszanego problemu;

j. imiona i nazwiska oraz podpisy specjalistów, którzy sporządzili opinię;

k. podpis dyrektora poradni

10. W przypadku, gdy opinia dotyczy ucznia, na pisemny wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia, poradnia przekazuje kopię opinii do przedszkola, szkoły lub placówki, do której uczeń uczęszcza.

11. Dzieci i młodzież oraz ich rodzice mogą uzyskać w poradni informację o wynikach diagnozy przeprowadzonej w poradni. Informację wydaje się na pisemny wniosek rodziców albo pełnoletniej osoby, której dotyczy informacja.

 

§ 11

 

Przy realizacji swoich zadań Poradnia współdziała z innymi poradniami, przedszkolami, szkołami i placówkami oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży, rodzicom oraz nauczycielom.

 

 

Rozdział III

ZADANIA PRACOWNIKÓW

§ 12

1. Poradnia realizuje zadania przy pomocy specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów i doradców zawodowych oraz pracowników administracji i obsługi.

2.  Zadania poradni, w zależności od potrzeb, mogą być realizowane również przy pomocy innych specjalistów, w szczególności lekarzy, których udział jest niezbędny do efektywnego udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom
i młodzieży, rodzicom i nauczycielom.

 

3. Specjaliści  wymienieni w § 12 ust. 1 realizują zadania poradni również poza poradnią, w szczególności w przedszkolu, szkole i placówce oraz środowisku rodzinnym dzieci i młodzieży.

4.  Do zadań pracowników pedagogicznych : psychologów i pedagogów należy:

a. prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci zgłaszanych do Poradni, w tym dokonywanie diagnozy potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, zgodnie z kwalifikacjami;

b. określanie możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron dzieci

i młodzieży;

c. kierowanie do odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, profilaktyczno - wychowawczej, opieki, kształcenia specjalnego i resocjalizacji,

d. prowadzenie różnego rodzaju form terapii psychologicznej, pedagogicznej, socjoterapii, w stosunku do dzieci i młodzieży, zgodnie z ofertą poradni i posiadanymi kwalifikacjami;

e. realizacja rożnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku  szkolnym i pozaszkolnym poszczególnych uczniów;

f. konsultacje i inne formy pomocy merytorycznej nauczycielom w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizowanej w przedszkolach i szkołach, znajdującymi się w terenie działania Poradni.

g. wspieranie rodziny i szkoły, popularyzowanie wiedzy psychologicznej i pedagogicznej, rozwijanie umiejętności wychowawczych, prowadzenie różnych form pomocy dla rodziców i nauczycieli.

h. Opracowywanie, na podstawie przeprowadzonych badań,  opinii, orzeczeń, informacji zgodnie z  określonymi przepisami prawa;

5. Do zadań logopedy należy:

a. prowadzenie badań diagnostycznych w celu ustalenia poziomu rozwoju mowy dzieci;

b. przeprowadzanie dodatkowych badań specjalistycznych (przesiewowych badań słuchu u dzieci i młodzieży w/g. programu „ Słyszę”, badanie poziomu koncentracji i lateralizacji słuchowej).

c. prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej dla dzieci, stosownie do  rozpoznanych potrzeb;

d. udzielanie porad i wskazówek rodzicom i nauczycielom dzieci objętych pomocą logopedyczną;

e. Udzielanie wsparcia merytorycznego logopedom pracującym w placówkach z terenu działania poradni;

f. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających  powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem dziecka.

6. Do zadań doradcy zawodowego należy:

a. diagnozowanie zapotrzebowania poszczególnych uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

b. gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;

c. prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery

i podjęcia roli zawodowej;

d. koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkoły;

e. współpraca w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego z nauczycielami ze szkół z terenu działania poradni.

 

7. Do zadań lekarza należy w szczególności:

1)  udział w Zespole Orzekającym w celu interpretowania i oceny wyników badań medycznych na potrzeby orzecznictwa,

2)  konsultacje lekarskie trudnych przypadków.

 

8. Do zadań pracownika administracyjnego należą:

1) prowadzenie rejestru badanych dzieci oraz skorowidzu alfabetycznego badanych dzieci i młodzieży,

2) sporządzanie wykazów, odpisów i sprawozdań statystycznych,

3) przyjmowanie i wysyłanie korespondencji,

4) przepisywanie różnych pism i dokumentów, które wydaje Poradnia

opinie, orzeczenia, zaświadczenia ,

5) pracownik zobowiązany jest do przestrzegania dyscypliny pracy i tajemnicy służbowej,

6) wykonywanie dodatkowych zadań zleconych przez Dyrektora Poradni, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami i umiejętnościami.

 

 

9.    Do zadań księgowego należy:

1)      prowadzenie rachunkowości jednostki,

2)      sporządzanie sprawozdań finansowych,

3)      wykonywanie kontroli wewnętrznej dotyczącej realizacji budżetu,

4)      sprawdzanie faktur zewnętrznych pod względem  formalno-rachunkowym,

5)      sporządzenie list wynagrodzeń dla wszystkich pracowników zgodnie  z przyznanym zaszeregowaniem,

6)        rozliczanie i przekazywanie składek na ubezpieczenia  społeczne i podatki wg dokonanych potrąceń,

7)      pracownik zobowiązany jest do przestrzegania dyscypliny pracy oraz tajemnicy służbowej.

8)      wykonywanie dodatkowych zadań zleconych prze Dyrektora Poradni zgodnie z     posiadanymi  kwalifikacjami i umiejętnościami.

 

10.   Do zadań  pracownika obsługi  należy :

1)      dbanie o czystość i porządek pomieszczeń zajmowanych przez Poradni

2) szczegółowy przydział czynności  znajduje się  w aktach osobowych.

 

11. Każdy pracownik odpowiada za sprzęt znajdujący się w jego  gabinecie oraz powierzone  narzędzia  badawcze i pomoce.

§ 13

1. Pomoc dzieciom i młodzieży może być udzielana w poradniach także przez wolontariuszy, którzy wspierają realizację zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej świadczonej przez poradnię.

2. Dyrektor poradni informuje wolontariusza o specyfice pracy poradni
i konieczności zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli korzystających z pomocy poradni.

3. Dyrektor poradni zawiera z wolontariuszem porozumienie określające:

1)   zakres, sposób i czas wykonywania przez wolontariusza zadań;

2)   czas trwania porozumienia;

3)   zobowiązanie wolontariusza do wykonywania zadań we współpracy z osobami, o których mowa w § 12;

4)   zobowiązanie wolontariusza do nieujawniania informacji dotyczących dzieci
i młodzieży, rodziców i nauczycieli korzystających z pomocy poradni;

5)   postanowienie o możliwości rozwiązania porozumienia.

4. Wolontariusz wykonuje zadania określone w porozumieniu we współpracy
z osobami, o których mowa w § 12, oraz pod nadzorem dyrektora poradni lub wyznaczonej przez niego osoby.

§ 14

1. Obowiązki i prawa pracowników pedagogicznych określa Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela  (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)  a pracowników administracji i obsługi odrębne przepisy.

2. Szczegółowe zakresy obowiązków poszczególnych pracowników Poradni ustala
i przekazuje je na piśmie dyrektor placówki.


Rozdział IV

POSTĘPOWANIE  ORZEKAJĄCE

§ 15

W Poradni działa, powołany przez dyrektora placówki, Zespół Orzekający, który wydaje:

1)   orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,

2)   orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, zwanego dalej "indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym", dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej, zwanego dalej "przedszkolem",

3)   orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,

4)   orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci
i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, zwane dalej "orzeczeniami", oraz

5)   opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, zwane dalej "opiniami".

§ 16

1)                Zespoły orzekające wydają orzeczenia dla uczniów szkół mających siedzibę na terenie działania poradni.

2)                W przypadku uczniów będących wychowankami burs, domów wczasów dziecięcych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii, orzeczenia mogą wydawać również zespoły działające
w poradniach właściwych ze względu na siedzibę placówki, w której uczeń przebywa, lub miejsce zamieszkania ucznia.

3)                Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci przed rozpoczęciem obowiązku szkolnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydają zespoły działające w poradniach właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

4)                 Opinie wydają zespoły działające w poradniach właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, z zastrzeżeniem ust. 5.

5) Orzeczenia oraz opinie dla dzieci niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących oraz dla dzieci z autyzmem wydają zespoły działające w poradniach wskazanych przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie, za zgodą Zarządu Rady Powiatu w Węgorzewie.

§ 17

1. Zespoły powołuje dyrektor poradni.

2. W skład zespołu wchodzą:

a)   dyrektor poradni lub upoważniona przez niego osoba - jako przewodniczący zespołu;

b)   psycholog, pedagog oraz lekarz.

3. W skład zespołu mogą wchodzić inni specjaliści, jeżeli ich udział w pracach zespołu jest niezbędny.

4. Pracą zespołu kieruje jego przewodniczący.

 

§ 18

1. Zespoły wydają orzeczenia oraz opinie (zgodnie z obowiązującymi przepisami  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 173, poz. 1072 )

na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka, zwanych dalej "wnioskodawcami".

 

§ 19

 

 1. Zespół wydaje orzeczenie albo opinię większością głosów.
 2. W przypadku równej liczby głosów rozstrzygający jest głos przewodniczącego zespołu.
 3. Z posiedzenia Zespołu Orzekającego sporządza się protokół. Protokół zawiera
  w szczególności informację o podjętym rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem oraz informację o zgłoszonym przez członka zespołu innym stanowisku dotyczącym podjętego rozstrzygnięcia wraz z uzasadnieniem. Posiedzenia Zespołu Orzekającego protokołuje osoba wyznaczona przez Przewodniczącego, wybrana na każdym posiedzeniu.  Do protokołowania posiedzeń RP wykorzystuje się technikę komputerową. Protokół z posiedzenia Zespołu Orzekającego jest zapisywany w formie elektronicznej a następnie drukowany i  przechowywany w koszulkach w segregatorze. Protokoły Zespołu Orzekającego przechowuje się w sekretariacie Poradni, gdzie są wykładane w celu zapoznania się z ich treścią.  Protokoły z jednego roku szkolnego tworzą księgę protokołów, którą po oprawieniu opatruje się klauzulą „Księga protokołów posiedzeń Zespołu Orzekającego Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Węgorzewie” odbytych w roku szkolnym .../.... Księga zawiera .... stron.  Protokoły nie mogą być wynoszone poza budynek placówki. Protokół podpisują przewodniczący i członkowie zespołu.
 4. Orzeczenie i opinię przygotowuje członek zespołu wyznaczony przez przewodniczącego.

§ 20

1.  W przypadku uwzględnienia wniosku o wydanie orzeczenia, zespół wydaje odpowiednio orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania albo orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych do rozporządzenia.

2. W orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego określa się zalecane:

1)   warunki realizacji potrzeb edukacyjnych, formy stymulacji, rewalidacji, terapii, usprawniania, rozwijania potencjalnych możliwości i mocnych stron dziecka oraz inne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

2)   najkorzystniejsze dla dziecka formy kształcenia specjalnego: w przedszkolu ogólnodostępnym, w tym z oddziałami integracyjnymi, integracyjnym albo specjalnym, szkole ogólnodostępnej, szkole integracyjnej lub oddziale integracyjnym, szkole specjalnej lub oddziale specjalnym, ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym albo w szkole zorganizowanej w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii lub specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym.

3. W orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego należy wskazać wszystkie zalecane najkorzystniejsze dla danego dziecka formy kształcenia specjalnego spośród form kształcenia wymienionych w ust. 2 pkt 2.

4. W orzeczeniu o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego określa się:

1)   zalecane warunki realizacji potrzeb edukacyjnych, a także możliwości uczestniczenia dziecka w życiu przedszkola, formy stymulacji, rewalidacji, terapii, usprawniania, rozwijania potencjalnych możliwości i mocnych stron dziecka i inne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

2)   w przypadku dziecka, którego stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, zakres, w jakim dziecko może brać udział w zajęciach, w których realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego, organizowanych z grupą wychowawczą lub indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu w przedszkolu lub szkole.

5. W orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania określa się:

1)   zalecane warunki realizacji potrzeb edukacyjnych, a także możliwości uczestniczenia ucznia w życiu szkoły, formy stymulacji, rewalidacji, terapii, usprawniania, rozwijania potencjalnych możliwości i mocnych stron ucznia i inne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

2)   w przypadku ucznia, którego stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, zakres, w jakim uczeń może brać udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, organizowanych z oddziałem w szkole lub indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu w szkole;

3)   w przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie - także możliwość dalszej realizacji praktycznej nauki zawodu.

6. W orzeczeniu o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych określa się zalecane: elementy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, na które należy położyć szczególny nacisk w pracy z dzieckiem, metody i sposoby realizacji zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy udzielanej rodzicom.

§ 21

1. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje się na okres roku szkolnego, etapu edukacyjnego albo okresu kształcenia w danej szkole.

2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów szkół podstawowych z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim wydaje się na okres każdego etapu edukacyjnego w tej szkole.

3. Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydaje się na okres do 5 lat.

4. Orzeczenie o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania wydaje się na czas określony wskazany w zaświadczeniu o stanie zdrowia dziecka, o którym mowa w § 6 ust. 4, nie krótszy jednak niż 30 dni.

5. Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania ucznia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie wydaje się na czas określony wskazany w zaświadczeniu o stanie zdrowia dziecka, o którym mowa w § 6 ust. 4, nie krótszy jednak niż 30 dni i nie dłuższy niż rok szkolny.

§ 22

1. W przypadku nieuwzględnienia wniosku o wydanie orzeczenia, zespół wydaje odpowiednio orzeczenie o braku potrzeby kształcenia specjalnego, orzeczenie o braku potrzeby indywidualnego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o braku potrzeby indywidualnego nauczania albo orzeczenie o braku potrzeby zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

2. W orzeczeniu o braku potrzeby zajęć rewalidacyjno-wychowawczych należy wskazać stosownie do potrzeb dziecka zalecane formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a w przypadku orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych należy także wskazać zalecane formy pomocy udzielanej rodzicom.

3. W przypadku nie nieuwzględnienia wniosku o wydanie nowego orzeczenia, o którym mowa w § 20 ust. 4, Zespół wydaje orzeczenie,   w którym odmawia wydania nowego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. W orzeczeniu Zespół stwierdza, że nie nastąpiła zmiana dotycząca rodzaju i stopnia zaburzeń i odchyleń rozwojowych.

4. W przypadku nie uwzględnienia wniosku o wydanie opinii, Zespół wydaje opinię stwierdzającą, że nie zachodzi potrzeba objęcia dziecka wczesnym wspomaganiem, uzasadniając powyższe wskazaniem faktów oraz podaniem przyczyn, które uznał za istotne w sprawie.

 

§ 23

 

W przypadku nieuwzględnienia wniosku rodziców (prawnych opiekunów), o którym mowa w § 22 pkt. 1 lub § 22 pkt. 3, zespół wydaje odpowiednio orzeczenie o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego albo orzeczenie o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania.

§ 24

 

1. Orzeczenie albo opinię doręcza się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia posiedzenia Zespołu.

2.Orzeczenie albo opinię doręcza się w trzech egzemplarzach, z zastrzeżeniem ust. 3.

3.Orzeczenia, o których mowa w § 22 ust. 1, 2, 3, doręcza się w jednym egzemplarzu.

4.Wnioskodawca, na swój wniosek, może otrzymać odpis orzeczenia albo opinii.

§ 25

1. Od orzeczenia wnioskodawca może wnieść odwołanie do Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie, za pośrednictwem zespołu, który wydał orzeczenie, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.

2. Jeżeli zespół uzna, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, uchyla zaskarżone orzeczenie i wydaje nowe.

3. Od nowego orzeczenia służy wnioskodawcy odwołanie.

4. Zespół jest obowiązany przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy kuratorowi oświaty w terminie 14 dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie, jeżeli w tym terminie nie wydał nowego orzeczenia, zgodnie z ust. 2.

5. Kurator oświaty zasięga, w miarę potrzeb, opinii psychologa, pedagoga, lekarza lub innego specjalisty.


Rozdział V

KOMPETENCJE ORGANÓW PORADNI

 

§ 26.

Organami Poradni są:

1)  dyrektor Poradni;

2)  rada pedagogiczna.

§ 27.

1. Poradnią kieruje nauczyciel, któremu powierzono stanowisko dyrektora.

2. Stanowisko dyrektora powierza i z tego stanowiska odwołuje Rada Powiatu
w Węgorzewie na zasadach określonych w Ustawie z dnia 07 września 1991 r.
o systemie oświaty.

§ 28.

Do kompetencji dyrektora Poradni należy w szczególności:

1)     kierowanie działalnością placówki oraz reprezentowanie jej na zewnątrz;

2)     sprawowanie nadzoru pedagogicznego;

3)     realizowanie uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących;

4)     dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym placówki;

5)     organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi placówki;

6)     wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

§ 29.

1. Dyrektor Poradni jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych            
w nim nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.

2. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

1)     zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników nie będących nauczycielami;

2)     przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom      
i innym pracownikom placówki;

3)     występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,        
w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników placówki.

§ 30.

 

Dyrektor Poradni w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną placówki.

§ 31

1. W Poradni działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem placówki
w zakresie realizacji jej statutowych zadań i pełni jednocześnie zadania rady placówki.

2. W skład Rady Pedagogicznej Poradni wchodzą wszyscy zatrudnieni w niej nauczyciele.

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor Poradni.

4. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebranie Rady Pedagogicznej oraz jest  odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania – zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej

5. Dyrektor Poradni przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Poradni.

6. W zebraniach Rady Pedagogicznej, za zgodą lub na wniosek członków Rady, mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego.

7. Zebrania Rady mogą być organizowane:

1)     z inicjatywy jej przewodniczącego;

2)     na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego placówkę;

3)     na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

§ 32

1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1)     zatwierdzanie planów pracy Poradni;

2)     podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych
w placówce;

3)     ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych   
w Poradni.

4)     zatwierdzanie wniosków komisji lub zespołów powołanych przez radę

2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1)     organizację pracy Poradni, w tym zwłaszcza plany pracy i tygodniowy rozkład zajęć;

2)     projekt planu finansowego placówki;

3)     wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

4)     propozycje dyrektora Poradni w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac oraz zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz prac i zajęć płaconych dodatkowo.

§ 33

Rada Pedagogiczna przygotowuje i uchwala statut Poradni oraz jego zmiany.

§ 34

1. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego  w placówce.

2. W przypadku określonym w ust. 1, organ uprawniony do odwołania przeprowadza postępowanie wyjaśniające i powiadamia o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

§ 35

Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

§ 36

Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który jest załącznikiem niniejszego Statutu.

§ 37

Organa Poradni mają możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji oraz współdziałania w zakresie właściwej realizacji zadań placówki.

§ 38

1. Organa Poradni współpracują na zasadzie wzajemnego poszanowania.

2. Rozwiązywanie sporów między nimi dokonuje się na drodze mediacji.

3. Mediator wybierany jest przez Radę Pedagogiczną Poradni.

 

 

Rozdział VI

ORGANIZACJA PORADNI

§ 39.

1. Szczegółową organizację działania poradni w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji poradni, opracowany przez dyrektora poradni, z uwzględnieniem rocznego planu pracy oraz planu finansowego poradni - w terminie do dnia 30 kwietnia danego roku.

2. Arkusz organizacji Poradni zatwierdza Starosta Węgorzewski do dnia 25 maja danego roku.

3. W arkuszu organizacji Poradni zamieszcza się w szczególności:

1)     liczbę pracowników Poradni, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;

2)     ogólną liczbę godzin zajęć finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.

4. Dyrektor poradni, za zgodą organu prowadzącego poradnię, może utworzyć stanowisko wicedyrektora lub stanowiska wicedyrektorów oraz, w zależności od potrzeb, inne stanowiska kierownicze.

§ 40.

 

Poradnia prowadzi następującą dokumentację:

1)                 wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy poradni, zawierający numer nadany przez poradnię przy zgłoszeniu, imię (imiona) i nazwisko dziecka albo pełnoletniego ucznia, jego datę urodzenia, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz adres zamieszkania;

2)                rejestr wydanych opinii i rejestr wydanych orzeczeń, zawierający numer określony w pkt 1, numer opinii lub orzeczenia oraz datę ich wydania;

3)     wykaz alfabetycznym dzieci i młodzieży korzystających z pomocy poradni;

4)     rejestr wydanych opinii

5)     rejestr wydanych orzeczeń

6)     Karty Indywidualne badanych dzieci i młodzieży;

7)     dzienniki indywidualnych zajęć pracowników pedagogicznych;

8)     dzienniki zajęć specjalistycznych;

9)     roczne sprawozdania z ich realizacji planu pracy poradni;

10)zeszyt zgłoszeń na badania;

11)księgę protokołów Rady Pedagogicznej;

12) księgę protokołów Zespołu Orzekającego;

13) inną dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 41

Obieg dokumentów w Poradni prowadzony jest zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

 

 

Rozdział VII

GOSPODARKA FINANSOWA PORADNI

§ 42

 

 1. Poradnia jest jednostką budżetową samorządu terytorialnego i prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z ustawą o finansach publicznych  na zasadach określonych przez odrębne przepisy.

 

 1. Dyrektor Poradni dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Poradni i ponosi odpowiedzialność przed organem prowadzącym za prawidłowe ich wykorzystanie .

Rozdział VIII

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

§ 43

1. Poradnia ma prawo używania pieczęci urzędowej okrągłej z godłem państwa
w środku i napisem: „Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Węgorzewie”.

2. Poradnia używa również pieczęci nagłówkowej (firmowej) zawierającej jej pełną nazwę i inne dane dotyczące placówki: „Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,
ul. Gen. J. Bema 16A, 11-600 Węgorzewo, tel. 4272503, 
NIP 845-16-38-329”.

§ 44

Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Poradni określają odrębne przepisy.

§ 45

Statut wchodzi w życie na mocy uchwały Rady Pedagogicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Węgorzewie, podjętej na posiedzeniu w dniu 07.10.2014 r.


Załącznik Nr 1

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

 1. Rada Pedagogiczna Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
  w Węgorzewie zwana dalej „Radą” jest kolegialnym organem Poradni powołanym do realizacji jej statutowych zadań.
 2. W skład Rady wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni
  w Poradni.
 3. Przewodniczącym Rady jest dyrektor Poradni.
 4. Zebrania plenarne Rady są organizowane przez rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu I semestru i po zakończeniu rocznych zajęć, w związku z dokonywaniem oceny stopnia realizacji zadań ujętych w rocznym planie pracy i sprawowanego nadzoru pedagogicznego, a także w miarę bieżących potrzeb.
 5. Zebrania Rady prowadzi i przygotowuje przewodniczący, który jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania.
 6. Rada posiada kompetencje stanowiące i opiniujące zgodnie z Ustawą
  z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty oraz Statutem Poradni.
 7. Uchwały Rady są podejmowane zwykłą większością głosów
  w obecności co najmniej połowy jej członków.
 8. Dyrektor Poradni wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych
  z przepisami prawa.

O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący placówkę oraz organ sprawujący nad nią nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym placówkę uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa.

Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

 1. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady.
 2. Obrady protokołuje sekretarz Rady, wybrany na każdym posiedzeniu.  Do protokołowania posiedzeń RP wykorzystuje się technikę komputerową. Protokół z posiedzenia Rady Pedagogicznej jest zapisywany w formie elektronicznej a następnie drukowany i przechowywany w koszulkach w segregatorze. Protokół jest podpisywany przez przewodniczącego obrad oraz sekretarza Rady. Na kolejnym posiedzeniu plenarnym protokół po uwzględnieniu ewentualnych uwag członków Rady jest zatwierdzany. Protokoły Rady Pedagogicznej przechowuje się w sekretariacie Poradni, gdzie są wykładane w celu zapoznania się z ich treścią.  Na wstępie zamieszcza się Rejestr protokołów zebrań Rady Pedagogicznej zawierający: datę konferencji, temat, numery stron w protokolarzu (od.. do.. ). Protokoły z jednego roku szkolnego tworzą księgę protokołów, którą po oprawieniu opatruje się klauzulą „Księga protokołów posiedzeń plenarnych Pady Pedagogicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Węgorzewie” odbytych w roku szkolnym .../.... Księga zawiera .... stron.  Protokoły nie mogą być wynoszone poza budynek placówki.
 3. Zmiana zostanie wprowadzona z początkiem roku szkolnego 2015/2016.