Informacja - wskazanie PPP w Węgorzewie do rozszerzonego orzecznictwa

Aktualności - Rok 2017/2018

Warmińsko -  Mazurski Kurator Oświaty Zarządzeniem nr 20/2018 z dnia 26 marca 2018 r. wskazał Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Węgorzewie, jako poradnię, w której będą działały zespoły wydające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, dla dzieci i uczniów niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.