Komunikat

Aktualności - Rok 2019/2020

Komunikat Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Węgorzewie

w związku z Rozporządzeniem MEN z dnia 29 kwietnia 2020 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

1.       Prosimy o zgłaszanie dzieci na diagnozę telefonicznie pod nr tel. 87 427 25 03.

2.       Wszelkie dokumenty dziecka prosimy dostarczać pocztą tradycyjną lub pozostawiać w sekretariacie w budynku Poradni (po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu z pracownikiem sekretariatu daty
i godziny dostarczenia dokumentacji).

3.       Konsultacje i terapie nadal prowadzone są zdalnie.

4.       Nie przyjmujemy klientów wcześniej nie umówionych telefonicznie.

Procedury postępowania diagnostycznego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Węgorzewie:

1.       O terminach i kolejności przyjmowania dzieci na diagnozę decyduje Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Węgorzewie.

2.       Wnioski na diagnozę analizuje zespół badający pod kątem zasadności, pilności, konieczności itp.

3.       Na diagnozę przyjmowane są osoby zdrowe, nie objęte kwarantanną, nadzorem epidemicznym – dotyczy to wszystkich osób zamieszkujących z osoba badaną (informację uzyskujemy telefonicznie
w momencie umawiania na wizytę).

4.       W momencie telefonicznego umawiania wizyty rodzic jest poinformowany o warunkach pracy w poradni w związku z Covid-19 (załącznik nr 1). Niewyrażenie zgody (na warunki badania, stosowanie środków ochronnych) jest jednoznaczne z odmówieniem zgody na badanie.

5.       Na badanie do Poradni przychodzi jeden z rodziców/prawny opiekun i dziecko lub pełnoletni uczeń.

6.       Rodzic i dziecko zgłaszający się na diagnozę muszą być zdrowi.

7.       Dziecko umawiane na diagnozę powinno być zaopatrzone w maseczkę, rękawiczki jednorazowe, własne przybory do pisania (ołówek, długopis, kredki), wodę do picia, chusteczki higieniczne.

8.       Odległość między osobą badającą a badanym to 2 metry (wyjątek stanowi badanie małych dzieci).

9.       Przed wejściem do gabinetu osoba badająca, rodzic i dziecko są zobowiązani do dokładnego umycia, zdezynfekowania rąk.

10.    Rodzic ma obowiązek posiadać własną maseczkę/przyłbicę i rękawiczki jednorazowe.

11.    Dziecko umówione do badań pozostaje ze specjalistą w gabinecie. Dopuszczalna jest obecność rodzica/prawnego opiekuna w przypadku dzieci niesamodzielnych, niepełnosprawnych, wymagających bezpośredniej obecności rodzica.

12.    Wywiad, omówienie wyników badania z rodzicami/prawnymi opiekunami prowadzony jest telefonicznie lub online.

 

Załączniki:

* Załącznik nr 1